Aktuality

DNS dle prof.Koláře

Metoda DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE dle Koláře je metoda na neurofyziologickém podkladě vycházejícíz programů zrajících během posturální ontogeneze. Za statické situace (ve stoji, v sedu), ale i při pohybu (lokomoci) jsou jednotlivé pohybové segmenty zpevněny koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů - koaktivační aktivitou (koaktivační synergií). Porucha této svalové souhry vzniká chybně naučenou a fixovanou činností (špatný trénink, profese s jednostrannou posturální zátěží, kulturní a estetické faktory apod.). Reakcí či adaptací CNS na patologickou situaci dochází k charakteristickým změnám svalového napětí, a tím vždy i celé postury. Posturální (zpevňovací) síla musí vždy odpovídat síle svalů, které pohyb provádějí (fázické hybnosti), tzn., že síla, která pohyb provádí, nesmí být větší, než je síla stabilizujících svalů, jinak pohyb vychází z náhradního řešení (provádějí jej náhradní silnější svaly). Volba cvičení vyplývá z cíle, kterého chceme dosáhnout. Jedním z hlavních cílů je volní kontrola automatické posturální funkce svalů. Při volbě cvičení pro ovlivnění (segmentální) stabilizace je třeba respektovat, že zpevnění segmentu není nikdy vázáno pouze na svaly příslušného segmentu, ale vždy je začleněno do globální svalové souhry vycházející z opory. Cvičení začínáme ovlivněním trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), která je jedním z předpokladů pro cílenou funkci končetin. Svaly cvičíme ve vývojových posturálně lokomočních řadách tj. ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci. Začlenění svalů do těchto biomechanických řetězců resp. centrálních biomechanických programů nám umožňuje modulovat automatické zapojení svalu v jeho posturální funkci (neuromuskulární kontrolu). Při této metodě v každém posilovacím cvičení je nezbytné, aby byly respektovány zásady tzv. funkčně centrovaného držení a pohybu v něm. Pak lze očekávat, že spolu s primárním pohybem budou posilovány i fyziologické stabilizační svalové souhry a cvik bude mít v pohybovém systému celkově pozitivní odezvu. Edukovanou souhru stabilizačních svalů se postupně snažíme zařadit do běžných denních činností. 

 /upravený text vychází z odborné knihy Rehabilitace v klinické praxi, Kolář P., et al./